Avís legal

Avís legal


1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE L’ESPAI WEB

Aquest espai web pertany a la Sra. LIDIA RELATS SERRA, domiciliada a Taradell (08552 – Barcelona), a la Carretera de Balenyà, número 9,, amb DNI número 77.109.826-W.

2. OBJECTE D’AQUEST AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web de la Sra. LIDIA RELATS SERRA (en endavant, www.lidiarelats.com), els seus continguts i serveis posats a disposició dels usuaris.

3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVIS LEGAL

El mer accés i/o utilització d’aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a www.lidiarelats.com, en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines de www.lidiarelats.com.

L’usuari declara ser major d’edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions d’aquest avís legal i, si no ho és, disposa de l’autorització dels seus pares o tutors.

L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.

El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.lidiarelats.com.

4. DRETS RESERVATS

La Sra. LIDIA RELATS SERRA és la propietària legítima de tots els drets legals de www.lidiarelats.com, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l’usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a www.lidiarelats.com sense el consentiment exprés i per escrit de la Sra. LIDIA RELATS SERRA. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.

La Sra. LIDIA RELATS SERRA es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

5. RESPONSABILITATS PER L’ACCÉS I L’ÚS DELS CONTINGUTS I SERVEIS DEL WEB

La Sra. LIDIA RELATS SERRA no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni l’entitat titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directa o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, la Sra. LIDIA RELATS SERRA tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela.

La Sra. LIDIA RELATS SERRA no es pot fer responsable de la interpretació que els usuaris de l’espai web puguin fer erròniament dels continguts dels mateixos o de les expectatives que, erròniament, s’hagin creat.

La Sra. LIDIA RELATS SERRA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.

Aquest espai web conté materials preparats amb caràcter informatiu i orientatiu. Aquests materials poden ser modificats, desenvolupats i actualitzats sense previ avís de la Sra. LIDIA RELATS SERRA, i no es responsabilitza dels possibles errors, variacions u omissions que poguessin apreciar-se, així com de l’ús que es faci d’aquests documents.

La Sra. LIDIA RELATS SERRA no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

La Sra. LIDIA RELATS SERRA informa als usuaris dels seus serveis que posa a la seva disposició l’adreça electrònica lidia@lidiarelats.com als efectes de presentar qualsevol queixa o reclamació en relació al mal funcionament o funcionament defectuós d’aquet espai web o de qualsevol altra reclamació o queixa relativa als serveis que presta l’entitat a través d’aquest portal.

6. HIPERENLLAÇ I FRAMING

La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a www.lidiarelats.com implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.

Solament es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web www.lidiarelats.com. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de la Sra. LIDIA RELATS SERRA.

7. JURISDICCIÓ

Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web. La Llei aplicable serà l’espanyola.

Maig de 2019